Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

V. Rozumowanie i argumentacja

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe

III etap edukacyjny (gimnazjum)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

G10. Figury płaskie. Uczeń:

3) korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności

Wymaganie V.G10.3

I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

P9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń:

3) stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.

Wymaganie V.P9.3