Podstawa programowa Zobacz podstawę 2012

Podstawa - Zadanie sklasyfikowane wg poniższych kryteriów podstawy programowej 2012:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

V. Rozumowanie i argumentacja

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe

III etap edukacyjny (gimnazjum)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

G10. Figury płaskie. Uczeń:

   9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów

   Wymaganie V.G10.9