Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

V. Rozumowanie i argumentacja

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe