Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe