Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe