Podstawa programowa Zobacz podstawę 2012

Podstawa - Zadanie sklasyfikowane wg poniższych kryteriów podstawy programowej 2012:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe

I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

P9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń:

   2) […] ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta).

   Wymaganie II.P9.2