Podstawa programowa Zobacz podstawę 2012

Podstawa - Zadanie sklasyfikowane wg poniższych kryteriów podstawy programowej 2012:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe

III etap edukacyjny (gimnazjum)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

G11. Bryły. Uczeń:

   2) oblicza pole powierzchni i objętość walca, stożka, kuli

   Wymaganie II.G11.2